×

Jognyilatkozat

Heti Csődértesítő      

Jognyilatkozat

1. Szerzői jogok

A Heti Csődértesítő az OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft. (továbbiakban: OVI Kft.) tulajdona, tartalma és formai elemei a szerzői jogi törvény, a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt állnak. Az OVI Kft. fenntart minden olyan jogot – különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján keletkező jogait –, amelyet kifejezetten nem ruházott át.

A Heti Csődértesítő tartalma az OVI Kft.-vel írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel: a Heti Csődértesítő hozzáférhető tartalmát bárki szabadon felhasználhatja saját szervezeti keretén belül, saját gazdálkodási ügyeivel kapcsolatos tájékozódásra. Az OVI Kft. ezen túl minden felhasználási jogot fenntart, beleértve a hasznosítási, vagyoni, tulajdoni és publikálási jogokat. A Heti Csődértesítőből nyert információkból a jogosult felhasználó harmadik személy részére (az írásos hozzájárulás esetét kivéve) díjmentesen sem nyújthat szolgáltatást, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azokat nem publikálhatja, a Heti Csődértesítő tartalmából semmilyen adatbázist nem hozhat létre. A heticsodertesito.hu egyes részeit a jogosult Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából lementheti, vagy kinyomtathatja, ám nem jogosult az eredeti on-line verzió tartalmának, tartalmi elemeinek bármilyen formában és információhordozón történő sokszorosítására, másolt részének terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbadására vagy kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Heti Csődértesítőből nyert bármilyen információ – fenti korlátokat is figyelembe veendő – nyilvánosságra hozatalakor a honlapra, mint forrásra történő hivatkozás kötelező!

2. Felelősségkorlátozás

A Heti Csődértesítő háttér-tájékoztatás céljával készült, amelyben eltérő fajsúlyú és eltérően minősítendő céginformációk vannak, amelyek támpontként kezelendők (pl. a végelszámolás nem vagy nem feltétlen jelent negatív végpontot). A Heti Csődértesítő információinak felhasználása előtt az adatok eredeti forrásának ellenőrzése követelmény! Az adatok eredeti forrása a Cégközlöny, amely bárki számára hozzáférhető. Az OVI Kft. nem vállal felelősséget a Heti Csődértesítőben található információk felhasználásával összefüggésben bekövetkező közvetett vagy közvetlen károkért.

Az OVI Kft. a Heti Csődértesítő tartalmáért az alábbiak szerint korlátozza még felelősségét:

  • Az OVI Kft. szavatolja, hogy a Heti Csődértesítő tartalma összhangban van a hatályos magyar jogszabályokkal. A Heti Csődértesítőben található adatok forrása a Cégközlöny, ezért a honlap információinak saját célra történő használatához harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
  • A Heti Csődértesítő közhiteles állami adatbázison alapul, adattartalma szükségszerűen egyezik azok adattartalmával, így az adattartalmak helyességével kapcsolatos felelősség az adatgazdát terheli. A Heti Csődértesítő forrásai közérdekű adatként tartalmazzák a honlapon lévő információkat – emiatt a honlapról csak akkor távolítja el az OVI Kft. azokat, ha az eredeti forrásból (a közhiteles nyilvántartásból) eltávolították.
  • Az OVI Kft. a Heti Csődértesítő adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle elvárhatót elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, ugyanakkor a tartalom létrehozásához felhasznált források hibájáért, illetve mindazon bekövetkező kárért, amelyek oka a forrásokban fellelhető adatok helytelen tartalma, mindennemű felelősséget kizár. Az OVI Kft. az eltérő logikájú adatfolyamok miatt nem vállal garanciát arra, hogy a Heti Csődértesítőben található adatok megegyeznek a nyilvános és közhiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokkal. Ezzel kapcsolatban az OVI Kft. minden kártérítési felelősséget kizár.
  • Az OVI Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a Heti Csődértesítőből kinyerhető információk tartalmának megbízhatóságáért és teljességéért. A Heti Csődértesítőbe kerülő céginformációk valóságtartalmát az OVI Kft. nem vizsgálja, és az adatok mennyisége miatt nem garantálja a százszázalékos hibamentességet. A Heti Csődértesítő az üzleti döntések előkészítéséhez (eltérő fajsúlyú és eltérően megítélendő) tájékoztató információként használható csak, kizárólag erre alapozva nem hozható üzleti döntés. Azon károk és hátrányok tekintetében, amelyek fentiekkel ellentétes logikájúak, az OVI Kft. felelősségét, minden jogvitát és anyagi hátrányt kizár.

 

3. A Heti Csődértesítőt használók adatvédelme

Az OVI Kft., mint a Heti Csődértesítő tulajdonosa és a heticsodertesito.hu üzemeltetője, védi felhasználóinak személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. Ennek során bizalmasan kezeli a látogatók és előfizetők személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja adataik biztonságát.

A heticsodertesito.hu-hoz történő korlátlan hozzáférés előfizetéshez kötött. Ennek során személyes adatoknak minősülő információkat is bekér az OVI Kft., amely mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli előfizetőinek az adatait (csak azokat az adatokat, pl. számlázási, postai adatok stb. tartja nyilván, amelyeket az előfizetők a szolgáltatás igénybevétele végett megadtak).

A honlap működtetése során az OVI Kft. rögzíti a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsolja össze.

A honlap látogatói és előfizetői a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail címüket kötelesek megadni. A honlap használói az e-mail címük és telefonszámuk megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a Heti Csődértesítőt tulajdonló OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft. és tulajdonosi-kiadói érdekköre, úgymint a Hírtőzsde Holding Zrt., az Értesítő és Közlönykiadó Kft., a Feketelista Adatbank Kft.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 

Fenti adatvédelmi szabályoktól a heticsodertesito.hu felhasználóival kötött egyedi előfizetői megállapodásban Szerződő Felek eltérhetnek.

4. Előfizetői és látogatói jogügylet

A Heti Csődértesítő on-line és off-line sajtótermék, bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jognyilatkozat tartalmának.

Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a Heti Csődértesítő előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak az OVI Kft.-hez történő eljuttatása vagy a Heti Csődértesítő első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának befogadása értendő.

Az előfizetés – eltérő írásbeli rendelkezésig határozatlan időtartamra jön létre – folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel, és felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges kizárólag írásban – ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség a következő előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. Az OVI Kft. fenntartja jogát az előfizetési díj módosítására előfizetési időszakon belül is.